REGULAMENTUL CAMPANIEI “MAGAZINULONLINE DE FAPTE BUNE” www.leru.ro

SECTIUNEA 1. Organizatorul campaniei 

Art.1.1 Organizatorul campaniei “Magazinul online de fapte bune” este Asociaţia  OPEN HUB, cu sediul în localitatea Galați, str. Calugareni, nr.3, Bloc P1A, scara 1, ap. 1 judeţ Galați, înregistrată cu Certificat de Înscriere nr. 60 / 23.12.2014, CUI 34238202, având contul IBAN RO85 BTRL RON CRT 0280526201, deschis la Banca Transilvania–Galați, reprezentată de HUIDUMAC GEORGE – CRISTIAN, cu funcţia de Președinte, denumită în continuare Organizator,

si 

FUNDAŢIA COMUNITARĂ GALAŢI (FCG), persoană juridică non-profit cu sediul în Galaţi, str. Anghel Saligny, nr.126, bl.H1, ap.37, înfiinţată prin sentinţa civilă nr. 4272//2015 PJ, pronunţată de Judecătoria Galaţi în data de 24.09.2015, cod fiscal 35152184, cont bancar deschis la BCR – Sucursala Galaţi, IBAN: RO 42 RNCB 0141 1481 4389 0001, reprezentată de Delia Oprea Gavriliu, cu funcția de Președinte, denumită în continuare Partener,

si 

THECON SRL, cu sediul în Galati, Str. Calugareni nr. 3 Bloc P1A, scara 1, ap. 1, telefon 0748292764, nr. de înregistrare la Registrul Comerţului J17/1962/05.12.2006, CIF RO 19302026, cont bancar avand IBAN: RO45INGB0000999902613766, deschis la ING BANK Sucursala Galati, reprezentata legal prin dl. Pana Bogdan-Asociat, denumită în continuare Partener

Art.1.2 Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica/completa prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda temporar sau încetat definitiv desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participantilor prin publicarea pe site-ul www.leru.ro.

Campania va putea fi întreruptă în caz de forța majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a publica aceasta informare pe pagina campaniei sau pe site-ul organizatorului. 

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre participanti a prezentului Regulament. 

SECTIUNEA 2. Definitii 

Art.2.1 În sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles: 

A) Cadou = reprezinta acele bunuri sau servicii, apartinand sau putand fi prestate în totalitate de persoana care face donatia, care poate fi transmis unei terte persoane fie cu titlu gratuit (donație) sau fie in schimbul unei contravalori in lei, stabilite impreuna cu Organizatorul.

Pentru a putea fi incadrate in categoria ‘cadou’, un bun sau un serviciu trebuie sa indeplineasca conditiile:

 1. Este complet funcțional, în stare buna de utilizare și poate acoperi anumite nevoi ale unor persoane interesate.

 2. În cazul unor bunuri materiale, au dimensiunea recomandata a unei cutii de maxim 50 cm x 50 cm.

 3. Prin semnarea Borderoului (anexat la regulament), persoana care face donatia declara ca este pe deplin in posesia bunurilor si serviciilor, fiind de acord cu instrainarea acestora.

Orice bun sau serviciu comunicat Organizatorilor cu titlul de cadou va necesita aprobarea și confirmarea prealabilă a Organizatorilor, pentru participarea in Campanie.

Anexa 2 cuprinde o Lista cu Produse recomandate si acceptate in categoria “Cadouri”. Acestea reprezinta un indrumar si nu reprezinta o conditionare privind bunurile si serviciile care pot fi donate in aceasta Campanie.

Plata donatiilor se poate face online (prin intermediul sistemului de donatie online de pe site) sau cash, la punctele de colectare, doar reprezentantilor din cadrul Organizatorului.

Pentru livrarea in afara orasului Galati a cadourilor achizitionate, contravaloarea transportului este suportata de donator.

B) Donator = persoana care întreprinde acțiunea de a oferi cu titlu benevol un bun sau un serviciu, exprimandu-si acordul expres ca preluarea și transmiterea acestora sa fie în sarcina Organizatorului, conform cu prezentul Regulament. Un donator poate participa in cadrul Campaniei ori de cate ori doreste, nefiind limitat la un numar maxim de cadouri donate.

Următoarele bunuri NU sunt acceptate în cadrul Campaniei: 

 • Bunuri perisabile (exemplu: mancare, lichide), articole imbracaminte, produse deteriorate, cu grad de uzura ridicate, obiecte inflamabile, care pot prezenta un pericol (pocnitori, chibrituri), sau bunuri/servicii ce nu sunt adecvate sau nu servesc scopului prezentei Campanii. 

C) Locatii de Colectare = locatiile din Orasul Galati, afisate pe site-ul Campaniei, unde pot fi donate cadourile si pot fi efectuate donatii cash. 

SECTIUNEA 3. Scopul și obiectivele campaniei 

Art. 3.1. Campania “Magazinul online de fapte bune” are drept obiectiv strângerea de fonduri ce vor fi dedicate pentru susținerea proiectelor “Științescu” și “Generații”, gestionate de Partenerul FCG.

Preluarea si alocarea produselor donate in cadrul cauzelor intra in sarcina expresa a partenerului FCG.

Art. 3.2. Mecanismul principal al Campaniei il reprezinta incarcarea produselor donate pe website-ul www.leru.ro si achiziționarea acestora prin sistemul de donatie online disponibil pe website. Dezvoltarea si actualizarea website-ului in vederea functionarii optime a acesteia intra in sarcina Partenerului Thecon.

Art. 3.3. Toate sumele colectate in cadrul campaniei vor fi virate in conturile Partenerul Fundatia Comunitara Galati, in vederea alocarii lor catre cauzele existente.

SECTIUNEA 4. Perioada și aria de desfășurare 

Art.4.1 Campania “Magazinului online de fapte bune” se desfășoară în localitatea Galați, România, avand locații de donații și colectarea de cadouri listate pe website-ul campaniei, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Toate informațiile din cadrul campaniei sunt făcute public pe adresa web www.leru.ro conform legislației aplicabile în România. 

Locațiile de colectare donații și ridicare cadouri sunt:

 1. Sediul Openhub, situat în Galați, str. Siderurgiștilor, nr. 9, bl. PS2, program funcționare 10.00 - 17.00, telefon contact 07469415526.

 2. Sediul Fundației Comunitare Galați, situat în Galați, str. Colonel Nicolae Holban (fosta Culturii), nr. 1B, program funcționare 10.00 - 16.00, telefon contact 0745089060.

Art.4.2 Campania “Magazinului online de fapte bune” se va desfășura în perioada 06 Decembrie 2019 – 24 decembrie 2019, cu posibilitatea de extindere a perioadei. Calendarul și restul detaliilor logistice urmand a fi comunicate prin mijloacele de promovare a campaniei (pagina de facebook: https://www.facebook.com/leruRO) si pe www.leru.ro.

SECȚIUNEA 5. Participanți și dreptul de participare 

Art.5.1 La campanie pot participa persoane fizice sau juridice, cu varsta minima de 18 ani impliniti la data înscrierii în Campanie.

Art.5.2 Pentru înscrierea în Campanie a unui cadou, participantii trebuie sa parcurgi urmatorii pasi:

In cazul Bunurilor: 

 1. Contactează un reprezentant al Organizatorului pentru comunicarea intentiei de a face donatia prin completarea formularului disponibil aici: https://leru.ro/doneaza/

 2. Dupa primirea acordului de donatie si verificarea informatiilor mentionate in formularul de intentie donatie, ajunge in locatiile de colectare impreuna cu Cadoul

 3. Semneaza Borderoul privind predarea-primirea cadoului si inscrierea acestuia in Campanie

In cazul Serviciilor

 1. Contactează un reprezentant al Organizatorului pentru comunicarea intentiei de a face donatia prin completarea formularului disponibil aici: https://leru.ro/doneaza/

 2. Semneaza declaratia de donatie si obligatia de prestare a serviciului pana cel tarziu in data de 31 Ianuarie 2019, pus la dispozitie de catre organizator.

 3. In cazul in care serviciul nu a fost prestat in perioada stabilita sau pana la data de 31 Ianuarie, sau in situatia contestarii calitatii sau integritatii serviciului, contravaloarea donata pentru serviciul respectiv va fi stornata Donatorului.

Art. 5.3 Organizatorul nu este responsabil pentru starea sau condiția bunurilor/serviciilor donate, acestea fiind în totalitate obligația donatorilor.

Art.5.4 Prin participarea în Campania “Magazinul online de fapte bune’, participantii isi exprima acordul cu privire la Regulamentul oficial al campaniei și sunt obligați sa respecte termenii și condițiile din prezentul regulamentului oficial.

SECTIUNEA 6. Mecanismul de desfășurare a Campaniei

Art.6.1 Orice persoana care deține și dorește sa ofere sub forma unei donații a unui bun sau serviciu (care poate fi încadrat drept ‘cadou’ prin respectarea condițiilor din prezentul regulament) aflat în totalitate în posesia sa, se poate înscrie în Campanie pe perioada derularii Campaniei. 

Art.6.2 Pentru donații care nu se încadrează în condițiile prezentului Regulament, sunt de mari ca dimensiune sau dețin caracteristici aparte, participantii pot comunica direct cu Organizatorii Campaniei (prin completarea formularului de aici: https://leru.ro/doneaza/), pentru verificarea posibilității înscrierii acestora în Campanie,  precum și alte tipuri de detalii logistice (preluare, predare, etc). 

Art.6.3. În momentul predarii tuturor bunurilor sau serviciilor, reprezentanții organizatorului vor semna într-un Borderou de predare primire (Anexa 1), cu scopul înscrierii acestora în Campanie. SECȚIUNEA 7 Magazinul online 

Art.7.1. În cadrul Campaniei, Partenerul Thecon este responsabil de introducerea în magazinul online a datelor primite din partea Donatorilor înscriși în Campanie, pentru promovarea acestora.

Art.7.2. Organizatorul nu acorda contravaloarea în bani a cadourilor donate.

Art.7.3. Organizatorul are obligația de a tine evidenta persoanelor care predau cadouri, conform condițiilor prezentului Regulament. 

Art. 7.4 Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea sau deteriorarea cadourilor, de către Participanți și nu va fi obligat sa le inlocuiasca. SECȚIUNEA 8 Erori

Art.8.1 Reclamațiile cu privire la cadourile donate, efectuate după data de semnare a Borderoului care atestă predarea cadourilor (Anexa 1), nu vor fi luate în considerare și nu vor fi responsabilitatea Organizatorului. 

Art.8.2 În caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea Organizatorului, acesta își rezerva dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.SECȚIUNEA 9 Protectia datelor personale 

Art.9.1 Participantilor la campania “Magazinul online de fapte bune” le sunt ocrotite drepturile în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulatie a acestor date.

Art.9.2 Informații complete despre prelucrarea datelor personale se regasesc in Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și procesate în Campania  “Magazinul online de fapte bune”, care face parte integrantă din acest regulament.

ANEXA 1 

BORDEROU DE PREDARE-PRIMIRE

Campania “Magazinul online de fapte bune”

Perioada 06.12 - 20.12.2019Nr. Crt

Data

Nume

Prenume

Acord Poze

Da/Nu

Denumire Cadou Predat

Pret agreat

Semnatura

Da/Nu

Da/Nu

Da/Nu

Da/Nu

Da/Nu

Da/Nu

Da/Nu

Da/Nu

*AM LUAT LA CUNOSTINTA SI SUNT DE ACORD CU REGULAMENTUL CAMPANIEI. SUNT DE ACORD CU PRELUCRAREA DATELOR MELE CU CARACTER PERSONAL, CONFORM REGULAMENTULUI.

Prin încercuirea casutei DA din coloana ACORD POZE, înțeleg si sunt de acord ca fotografiile mele pot fi folosite de către Asociația Open Hub in materialele de informare si publicitate aferente campaniei „Magazinul online de fapte bune” sau ulterioare, în limita a 12 luni de la data de finalizare a campaniei. Înțeleg că-mi pot retrage oricand acest consimțământ printr-o solicitare în acest sens la numărul de telefon 0732731217 sau prin email la contact@thecon.ro.

Sunt de acord cu utilizarea datelor mele personale pentru derularea campaniei “Magazinul online de fapte bune”, prin colectare pe borderoul de predare primire, în vederea participării în campanie a cadourilor predate.

Sunt de acord cu utilizarea de către Organizator a imaginilor predate pentru cadouri, ca dovada ca acestea s-au predat, pentru promovarea rezultatelor Campaniei pe pagina campaniei sau pe canalele sociale, pentru a fi incluse in materiale de prezentare a activității (rapoarte de activitate, newsletter, spoturi video).


ANEXA 2

LISTA DE CADOURI RECOMANDATE

I. PRODUSE

 1. Jucarii

 2. Carti

 3. Obiecte de arta

 4. Accesorii (tip palarii, esarfe, manusi etc.)

 5. Obiecte decorative

 6. Bijuterii

 7. Cadouri surpriza (fără denumire)

 8. Gadget-uri                                                                                                                 II. SERVICII

 1. Servicii fotografice

 2. Coafor / Infrumusetare

 3. Traduceri

 4. Marketing

 5. Web development - creare site, etc.

 6. Grafica publicitara (creare logo, brosuri, etc)

Setari

Meniu